Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1.     TARAFLAR

İşbu Gizlilik Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır),

 

Bir tarafta, merkezi Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cd. Yönetim Binası N:151//1L/1 Esenler/İSTANBUL adresinde bulunan, YILDIZ TEKNO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ (Kısaca “YILDIZ TEKNO GSYO” olarak anılacaktır), ile 

 

Diğer tarafta, (Kısaca “Girişimci” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar doğrultusunda akdedilmiştir. 

 

İşbu Sözleşme’nin tarafları bundan böyle münferiden “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

Buna göreTaraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

2.     KONU

İşbu Sözleşme, taraflar arasında gerçekleşecek kiralama faaliyeti çerçevesinde, Taraflar’ ın paylaşmış oldukları bilgi, belge, doküman ve verilerin hem söz konusu Program kapsamında hem de Bölge ekosistemindeki paydaşların ihtiyaçları ile sınırlı olacak şekilde sağlanacak her türlü destek ve hizmet kapsamında taraflar arasında saklı kalması ve iş birliği kurulan tüzel ve gerçek kişiler haricinde üçüncü kişilerce paylaşılmamasını, Taraflar’ ın aralarında paylaşmış oldukları ve kamuya açıklanmayan hususların ticari sır olarak saklanmasını amaçlamaktadır. 

3.     GİZLİ BİLGİ’ NİN TANIMI

 

3.1.   Tarafların kendisi, işçileri ya da çalışanlarınca YILDIZ TEKNO GSYO, Girişimci veya Girişimci’ nin işçileri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü program ve bu programlarla ilgili dokümantasyon, one-pager, yazılım, iş planları, kavramlar, fikirler, know-how, ticari sırlar, değerlendirme süreçleri, mülakatlar, programlar, sunumlar, prosesler, teknikler, programlar, tasarımlar, formüller, hesaplamalar, akış şemaları, veriler, lojik şemalar, ortografik çizimler, yordamlar, alt programlar, yardımcı programlar, modüller, dosya yapıları, konu kodları, kaynak kodları, kodlama föyleri, kodlar, pazarlaması yapılan ürünlerin kullanımı için gerekli ID ve şifreler, listeler, işlevsel özellik ve spesifikasyonlar, algoritmalar veya devam eden işler veya pazarlama bilgileri, teknik ve finansal bilgiler veya tedarikçiler, müşteriler, pazarlama, planlama, operasyon yönetimi, ekip ve kurucu ortak yönetimi, ürün ve/veya deneyim tasarımı, teknolojik ve/veya veri altyapısı, satış pazarlama, personel, yatırım bilgileri, yatırımcılar veya iş ve faaliyetlerle bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek veya tüzel kişiye ilişkin her türlü bilgi ve Taraflar’ ın aralarındaki ilişki süresince yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, yöntem ve metotlar “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir.

 

3.2.   Yukarıda belirtilen tanıma ek olarak YILDIZ TEKNO GSYO ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından, Girişim’ e herhangi bir biçimde ifa ettiği iş/başvuru/mülakat/görüşme/sunum/proje bilgilendirmesi sırasında ve nedeniyle olan veya bundan bağımsız olarak yazılı, sözlü, elektronik ya da diğer maddi biçimlerde açıklanan ve/veya açıklanacak ve YILDIZ TEKNO GSYO ve/veya YILDIZ TEKNO GSYO’ nun bağlı ortaklıklarının işiyle, ticari sırları ile danışmanlarıyla ve/veya iş ortaklarıyla ilgili olabilecek olan, herhangi bir şekilde aktarılması esnasında özel olarak, gizli olduğu ya da “Gizli Bilgi” niteliğinde bulunduğunun açıklanmasına gerek olmayan, içeriği aşağıda detaylandırılan ve fakat her halükarda bu maddede yazılanlarla sınırlı olmayacak ve kapsamı en geniş manada anlaşılacak olan her türlü bilgi ve belgedir (Bundan böyle “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır).

4.     TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1.   Taraflar, Gizli Bilgi’yi korumak için gerekli önlemleri alacak ve zorunlu hallerde ve/veya işbu Sözleşme’ de sayılı diğer istisnai haller uyarınca öğrenmesi gereken kişiler hariç olmak üzere Gizli Bilgi’yi üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Girişimci, çalışanlarını, üzerinde doğrudan veya dolaylı kontrolü olan şirketi veya gerçek kişileri ve/veya söz konusu şirket veya gerçek kişilerin veya doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği şirketleri Gizli Bilgi’nin üçüncü kişilere aktarılmaması konusunda bilgilendirmek ve bu doğrultuda gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdürler. 

 

4.2.   Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde Gizli Bilgiler’ ini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflar’ dan her biri diğer Tarafça kendisine açıklanan Gizli Bilgiler’ in eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. 

 

4.3.   Girişimci, Gizli Bilgi’leri YILDIZ TEKNO GSYO’ nun Girişimcileri analiz etmek, yatırım turu içerisinde belirli aşamalardan geçecek şirket ve projeleri belirlemek, Girişim ve Girişimciler içerisinden uygun bulunanlara yatırım faaliyetinde bulunmak, girişimi Yıldız Tekno GSYO portfolyosuna dahil etmek, yatırım yapılacak şirketlerin büyümelerine katkı sağlamak için paylaşılması gerekli olan iş birlikleri ve çözüm ortakları ile paylaşmasına; YILDIZ TEKNO GSYO’ nun ve Gizli Bilgi’ lerin paylaşıldığı iş birlikleri ile çözüm ortaklarının bu verileri işlemesine ve saklamasına, gayrikabili rücu muvafakat etmektedir. Girişimci, söz konusu paylaşımların sır saklama yükümlülüğüne ilişkin hükmün ihlali niteliğinde olmadığını ve yürürlükteki mevzuat uyarınca söz konusu paylaşımların gerçekleştirilebilmesi için Girişimcinin onayının gerektiği hallerde işbu Gizlilik Sözleşmesi’ nin onay yerine geçeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.4.   Taraflar, diğer tarafın yazılı izni olmadan yatırım kapsamında yapılacak olan açıklamalar ve paylaşımlar hariç olmak üzere, Gizli Bilgi’yi kişisel çıkarları için kullanamaz, yayınlayamaz, kopyalayamaz veya üçüncü kişilere açıklayamaz veya üçüncü kişilere Gizli Bilgi’yi kendi çıkarları adına kullanmak üzere izin veremez, başka bir çalışmada kullanamaz.

 

4.5.   Taraflar yapılan tüm işlemlerde (projeler, dosyalama, arşivleme, e-posta, toplantı konuşmaları ve tutanakları vb.) işbu Sözleşme’ de belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, Gizli Bilgi’yi koruma yükümlülüğü altındadır.

 

4.6.   Taraflar kendi Gizli Bilgiler’ ini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı Taraf’ın Gizli Bilgileri’ni korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. 

 

4.7.   Girişimci, Ar-Ge ve inovasyon projeleri, değerleme çalışması, Şirket organizasyon şeması, satış ve finans stratejisi, fikri ve sınai mülkiyet çalışmaları, proje konuları, patent başlıkları, proje-patent-personel sayıları, proje adı, proje amacı ve özeti, projeyi gerçekleştirecek teknik-ARGE yetkinliğine sahip kurucu ortak bilgileri, Proje hedefi, nitelikleri, AR-GE aşamaları ve destekleri, Ar-Ge kapsamındaki yapılan çalışma ve kişi sayısı gibi özelliklerin durumları, proje bütçesi, ekipmanlar, Kurucu ortaklar dışında ekipte bulunan kişi sayısı,  ortaklık türü, menşei, hukuki statüsü, ticari, hukuki ve mali kapsamda aşaması, faaliyet alanı ve ilişkili sektörleri, hangi kitleye ulaştığı, hangi problemlerin çözümünü hedeflediği ve çözüm yolu ile şekli, Girişimde bulunan kişilerin bilgileri, Girişime ait her türlü internet sitesi ve sosyal mecra bilgilerinin, projeye ilişkin tüm mülakat/görüşme/sunum ve sair tüm çalışma ve süreçlerinin yürütülmesi esnasında ortaya çıkan ve/veya ortaya çıkacak ve hususiyet taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 4.3. maddede izah edilen yatırım süreçleri ve yatırım faaliyeti kapsamında YILDIZ TEKNO GSYO’ ya sağlanan ve/veya sağlanacak her türlü bilgi ve/veya belgelerin (“Gizli Bilgiler”) doğru, geçerli ve güncel olduğunu, hukuka uygun olarak elde edildiğini, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.8.      Taraflar, Gizli Bilgiler’ in Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde uygulanan her türlü kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, mahkeme kararı, idari işlem ile ilgili kurumların kararları, kuralları, tüm düzenleyici işlemleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mevzuata uygun olarak temin edildiğini kabul ederler.

 

4.9.      Girişimci, YILDIZ TEKNO GSYO’ ya sağlanan ve/veya sağlanacak kişisel veri niteliğini haiz olan Gizli Bilgiler’ in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesini, aktarılmasını, veri sahiplerine karşı aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ve veri sahiplerinin verilerinin YILDIZ TEKNO GSYO’ ya aktarılacağına ilişkin açık rızalarının alınmasını temin ettiğini kabul eder.

 

4.10.   Taraflar, çalışma sırasında öğrendiği bilgilerin gizliliğini sağlamak, bu hususta her önlemi almak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suiistimalden korumak için her türlü önlemi almak ve sürdürmekle yükümlüdür. Taraflar, Gizli Bilgi’ leri ve kişisel verileri işbu maddede belirtildiği şekilde, açıklandığı ve/veya öğrendiği tarihten itibaren, işbu Sözleşme sona ermiş dahi olsa süresiz olarak koruyacaktır.

 

4.11.   Girişimci, Gizli Bilgiler’ in YILDIZ TEKNO GSYO’ nun ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ve/veya yetkilerini ihlal etmesi, yasal düzenlemelere ve hukuki yükümlülüklere aykırı olması, gerçeği yansıtmaması, güncel olmaması gibi ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda yer alan beyan ve taahhütlere aykırılık teşkil etmesi sebebiyle YILDIZ TEKNO GSYO’ nun ve/veya üçüncü kişilerin haklarının ve/veya menfaatlerinin ihlal edilmesi ve/veya idari, hukuki, cezai ve/veya mali yaptırımlarla karşı karşıya kalınması halinde, anılan hususlardan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluğun Girişimci’ ye ait olduğunu ve takip, şikayet ve alacakların muhatabının Girişimci olduğunu, buna rağmen YILDIZ TEKNO GSYO’ nun hukuksal veya cezai bir yaptırımla karşı karşıya kalması yahut zarara uğraması halinde Girişimci’ nin, YILDIZ TEKNO GSYO’ nun uğradığı her türlü maddi, manevi zararı, ivedilikle nakden ve defaten gayrikabili rücu YILDIZ TEKNO GSYO’ ya ödeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.       SÜRE

 

İşbu Gizlilik Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup süresiz olarak geçerliliğini koruyacaktır.

 

6.     TEBLİGAT VE BİLDİRİM

 

6.1.   Taraflar Sözleşme’ de yer alan adreslerinin tebligat adresi olduğunu ve yazılı olarak adres değişikliğini diğer tarafa en geç 7 (yedi) gün içinde bildirmediği müddetçe bu adrese yönlendirilecek tüm tebligatların hukuken geçerli tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. 

 

6.2.   Bu Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimler Türk Ticaret Kanunu’ nun 18/3. maddesi uyarınca, noter aracılığıyla ve/veya güvenli elektronik imza taşıyan kayıtlı e-posta kanalıyla gerçekleştirilecektir. Ancak temerrüt, fesih veya cayma bildirimi gibi taraflar arasındaki ilişkiyi ve Sözleşme’ yi esaslı bir şekilde etkileyecek ve/veya değiştirecek bildirimler yalnızca noter aracılığıyla yapılacaktır.

 

 

 

7.       DELİL SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Sözleşme’ den doğabilecek uyuşmazlıklarda YILDIZ TEKNO GSYO ve iştiraklerinin defter ve kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.       SÖZLEŞME GİDERLERİ, VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 

 

İşbu Sözleşme’ nin imzası ve uygulanmasından doğacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri masraflar her iki tarafça kanuni yükümlülüğü oranında ödenecek olup damga vergisi Girişimci tarafından ödenecektir. 

 

9.       YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRELERİ

 

Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

10.  DİĞER HÜKÜMLER

 

10.1.   İşbu Sözleşme’ de yapılacak herhangi bir değişiklik veya ekleme, Taraflarca veya Taraflar adına usulüne uygun olarak imzalanmadıkça geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

 

10.2.   Taraflar hiçbir surette işbu Sözleşme’ den doğan yükümlülüklerini başkasına devredemez.

 

10.3.   Tarafların işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve çarelere başvurmaması, işbu hak ve çarelerden feragat ettiği anlamı taşımamakta olup gelecekte söz konusu hak ve çarelere başvurmasını engellemez.

 

İşbu Sözleşme, Taraflarca müzakere edilerek, Sözleşme ve Ekleri’ nden doğabilecek tüm sonuçlar değerlendirilerek mutabık kalınmış ve kabul edilmiştir. Tarafların her birinin hazır bulunan yetkilileri veya usulüne uygun olarak atanan temsilcileri tarafından imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.