ETİK DEĞERLERİMİZ

Mevzuata İlişkin İlkeler;

 • Başta Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu olmak üzere tabi olunan tüm yasal düzenlemelere uygun hareket edilir. Yeni yasal düzenlemeler yakından takip edilerek gerekli uyum en kısa zamanda sağlanır.
 • Şirket tarafından hazırlanan tüm mali raporlar TMS ve UFRS ilkelerine uygun olarak hazırlanır ve muhafaza edilir.
 • Yatırımcılarla ve paydaşlarla olan ilişkilerde; eşit davranma ilkesine uygun olarak bağlı olunan tüm yasa, yönetmelik, tebliğ ve şirket iç düzenlemelerine uygun hareket edilir.

Bilgilerin Gizliliği ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin İlkeler;

 • Yıldız GSYO, çalışanlarına ve tüm paydaşlarımıza ait kişisel bilgilerin korunmasına özen gösterir. Bu kapsamda bütün personelin özlük bilgileri ve şirket adına yapılan tüm elektronik posta yazışmaları kayıt altına alınır. Şirket çalışanlarına ait kişisel bilgilere ve özel yaşama müdahale etmez. Personele ait bilgiler sadece gereksinim durumunda belirlenen yetkiler dahilinde, yetkili kişilerce Şirket’in amaçları doğrultusunda kullanılır.
 • Konumu gereği şirketçe sağlanan ve iş yerinde öğrenme olasılığı bulunan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait ve üçüncü şahıslarla yapılmış anlaşmalardaki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir.
 • Çalışanlarımız pay ve menfaat sahiplerinin özel bilgilerinin, ticari sıralarının gizliliğine özen gösterir, yasaların gerektirdiği kişi ve kurumlar dışında kalan 3. taraflara bilgi vermez. İç düzenleme ve prosedürler çerçevesinde söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Herhangi bir nedenle şirketten ayrılması durumunda da görev ve pozisyon nedeniyle sahip olunan her türlü belge, doküman ve gizlilik arz eden bilgilerin korunmasına ve bunların ileride şirket aleyhine kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterilir.

Şirket Çalışanlarına İlişkin İlkeler;

 • Yıldız GSYO, çalışanlarına, pay sahiplerine, iş ortaklarına, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeye azami özen gösterir.
 • Çalışan, iş yerinin; yönetimi, uyumu, disiplini, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak koyduğu kurallara, bunlarla ilgili yayınlanan talimat, yönetmelik ve prosedürlere uymakla yükümlüdür.
 • Çalışan, iş sözleşmesi ile üstlendiği işleri özenle yerine getirmekle ve işinin gerektirdiği yetkinlikleri kazanmak/geliştirmek, gerekli bilgiyi edinmek için girişimde bulunmakla yükümlüdür. Her çalışan şirketi temsil ettiği bilinciyle, şirketin itibarını üçüncü şahıslara karşı korumakla ve şirketi zor duruma düşürecek davranış ve eylemlerden uzak durmakla yükümlüdür.

Paydaşlara Karşı Sorumluluklarımıza İlişkin İlkeler;

 • Yıldız GSYO, kararlarını bilinen ekonomik kriterlere dayanarak alır, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla, kaynak ve varlıklarının en verimli şekilde yönetilmesini sağlar.
 • Şirket pay değerini maksimize etmeyi hedefleyen, karlılık ve risk yönetimi arasında optimum bir denge kurmaya özen gösteren Yıldız GSYO, gereksiz ve yönetilemez risklerden kaçınarak büyüme odaklı değer yaratan şirket stratejilerini uygular.
 • Şirket faaliyetleri; şeffaflık, sürdürülebilirlik, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yürütülür, bu hususlar dikkate alınarak yasalar ve mevzuat çerçevesinde ortaklara karşı bilgilendirme sorumluluğu yerine getirilir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin;

 • Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere uyumu gözeterek faaliyetlerini sürdürmektedir.
 • Kurumsal Yönetim ilkeleri konusunda çalışanlarını bilgilendirir, şirket içerisinde benimsenmesini sağlar ve tüm ilkelerdeki uyum durumunu azami seviyeye çıkarmaya özen gösterir.
 • Kamuya sunmuş olduğu her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olmasını sağlar.